Duurzaamheid

Home Duurzaamheid
CO2-footprint referentiejaar 2012: 381 ton CO2

Loonbedrijf Wen de Jong B.V. is voornemens te certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Klik hier voor meer informatie. Doelstelling: het energiegebruik in vijf jaar te reduceren met 4% in ton CO2 per fte gerekend vanaf het referentiejaar.

Wen de Jong heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese Norm EN 16001, waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.
Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

  1. Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot).
  2. Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren).
  3. Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern).
  4. Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie).

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren van deze, worden onze medewerkers regelmatig geschoold.

Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en andere belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie.

Intern wordt deze informatie gecommuniceerd met het management en met al het betreffende personeel: op het prikbord en in een toolbox. Bij indiensttreding wordt het personeel op de hoogte gesteld van het beleid en de verwachte meewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen.

Aan externe belanghebbenden wordt via de website onze reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Op ons briefpapier zal over enige tijd het logo van de Milieubarometer / Stichting Stimular worden opgenomen. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de CO2-footprint en actuele emissie-inventaris beschikbaar.

De communicatieplanning, zoals opgesteld volgens de procedure geeft een overzicht van de te bereiken doelgroep, de mogelijke uitvoering van communicatie en de daarbij behorende taken. De directie is verantwoordelijk voor de communicatie.

Er wordt gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 ofwel niveau 5 CO2-bewustcertificering, die verband houden met onze projectenportefeuille. De uitnodiging bestaat om op locatie op de hoogte te worden gebracht van de actuele stand van zaken.

× Hoe kan ik je helpen?